Thống kê loto xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc Thứ 7

02/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 6,7 0 6
1 9,9 1 3,4,7,9,9
2 4,7,8 2 8,8
3 1,3,3 3 3,3,5,6,9
4 1 4 2,9
5 3 5 9
6 0,3,6 6 0,6
7 1,7 7 0,2,7,8,8
8 2,2,7,7 8 2,9
9 1,1,3,4,5,8 9 1,1

Lô tô miền Bắc Thứ 6

01/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,5,7 0 0,4,7
1 6 1 2,3,6,7,7
2 1,3,3,5,6,9 2 4,9
3 1 3 2,2,4,5,6
4 0,2,3,6 4 8
5 3 5 0,2,6
6 1,3,5 6 1,2,4,8,9
7 0,1,1 7 0
8 4,6,8 8 8
9 2,6 9 2

Lô tô miền Bắc Thứ 5

29/02/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,8 0 1,3,6
1 0,3,9 1 3
2 3,6,7,8,9 2 0,9,9
3 0,1 3 1,2,5,8
4 6,6,8 4 5,5,9
5 3,4,4 5 -
6 0,6,8 6 2,4,4,6
7 - 7 2
8 3,9 8 0,2,4,6
9 2,2,4,9 9 1,2,8,9

Lô tô miền Bắc Thứ 4

28/02/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,5 0 9
1 4,7 1 2,6
2 1,9 2 0,5,5
3 3,7 3 3,5
4 5,9 4 1,9
5 2,2,3,6 5 0,4,9
6 1,7 6 5,7,7,9
7 6,6,7,8 7 1,3,6,7
8 8,8,9 8 7,8,8
9 0,4,5,6 9 2,4,8

Lô tô miền Bắc Thứ 3

27/02/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,5,9 0 2,5,8
1 6 1 6,7,8
2 0,2,4 2 0,2,6
3 - 3 6
4 - 4 2,5,9
5 0,4 5 0,6,8
6 1,2,3,5,7,8 6 1,7,8
7 1,6,8,8 7 6,9,9,9
8 0,1,5,6 8 6,7,7
9 4,7,7,7 9 0

Lô tô miền Bắc Thứ 2

26/02/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3 0 2,3
1 4,9 1 7
2 0,4,4 2 3,4,5,8,8,9
3 0,2,3,4,9 3 0,3,5,6
4 2,6 4 1,2,2,3
5 2,3,6 5 7,8
6 3 6 4,5
7 1,5,8 7 9
8 2,2,5,8,9 8 7,8
9 2,7 9 1,3,8

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

25/02/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,6,6,7 0 1,1,1,7,8,8
1 0,0,0,6,9 1 4,5,6
2 - 2 6,9
3 - 3 -
4 1,5,6,7,7 4 0
5 1 5 4
6 1,2,7 6 0,0,1,4
7 0 7 0,4,4,6,8,8
8 0,0,7,7,9,9 8 9
9 2,8 9 1,8,8