Thống kê loto xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật

14/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,6,7,9 0 1,2,2,7
1 0,8 1 0,3
2 0,0,3,4 2 6
3 1,3 3 2,3,6
4 9 4 2,5,5,7,9
5 4,4,9 5 9
6 2,3,9 6 0
7 0,4,9,9 7 0
8 - 8 1,9
9 4,5,8,9 9 0,4,5,6,7,7,9

Lô tô miền Bắc Thứ 7

13/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1 0 2,6,7
1 2,4,5 1 0
2 0 2 1,5,7,8,8
3 3,3,5,7 3 3,3,5
4 - 4 1,8,8
5 2,3,5 5 1,3,5,6,6
6 0,5,5,8 6 7,7,9
7 0,2,6,6 7 3,9
8 2,2,4,4,9 8 6
9 6,7 9 8

Lô tô miền Bắc Thứ 6

12/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 6 0 2,4,8
1 2,4,9,9 1 -
2 0,5 2 1,5,7,7
3 6,7 3 9
4 0,4,8 4 1,4
5 2,8,9,9 5 2
6 6,6,7,9 6 0,3,6,6,7
7 2,2,6,8 7 3,6
8 0 8 4,5,7
9 3,9 9 1,1,5,5,6,9

Lô tô miền Bắc Thứ 5

11/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,2,5,7 0 0
1 1,6 1 1,2,5,7
2 1,3,9 2 0,3,3,5,5
3 2,2,3,3,9 3 2,3,3,5,8
4 5 4 -
5 1,2,2,3,7,9 5 0,4,6
6 5 6 1,8
7 1 7 0,5,8
8 3,6,7 8 -
9 9 9 2,3,5,9

Lô tô miền Bắc Thứ 4

10/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,3,5 0 0,6,7
1 3,6,6 1 4,4,8
2 2,5,6,7 2 2,3
3 2 3 0,1,4,6,6,9
4 1,1,3,7 4 7,8,9
5 - 5 0,2
6 0,3,3 6 1,1,2,7
7 0,4,6 7 2,4,9
8 1,4 8 -
9 3,4,7,9 9 9

Lô tô miền Bắc Thứ 3

09/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,3,4,4,7 0 -
1 3 1 0,3
2 2 2 2,4,5,7
3 1 3 0,1,7,7,9
4 2,5,8 4 0,0,9
5 2,5,9,9,9 5 4,5
6 6,6,8 6 6,6,7
7 2,3,3,6,8 7 0
8 - 8 4,6,7,9
9 3,4,8 9 5,5,5

Lô tô miền Bắc Thứ 2

08/07/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3 0 4,5
1 1,1,6,9 1 1,1
2 3,4,6,7,8 2 7
3 - 3 0,2,4,5,7
4 0,3,8,9 4 2
5 0,3,5,6,7 5 5,7
6 7 6 1,2,5
7 2,3,5,8 7 2,5,6,9
8 8,9 8 2,4,7,8
9 7 9 1,4,8