Lô tô miền nam Thứ 2

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,9 6 6,8
1 2 3 1
2 6 3,4,6,9 -
3 - 2,4 -
4 5,7 9 1,3,5
5 4,4,8 - 1,8
6 1 7 1,7,9
7 3,7 6,9 0,2
8 1,6,9 2,3,7 0,6,8,8
9 0,1,7 0,4,7 9
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,7 8 5,5,7,7
1 - 4,9 1,1
2 1,4,4 3,3,5 -
3 4,6 5 3,6
4 2,8 4 3
5 9 0,2 0,3,5
6 2,7,7 3,8 1
7 5 4 2,5
8 9 - 6
9 4,8,9 2,5,5,8,8 2,7
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1,1,4 - -
1 5,9 4 2,6
2 8 2,4,7 5,9
3 1,7 6 0,2,6,7,9
4 1 1,2,6,8,8,9 6,6
5 8 - 4,7
6 1,8 - 8
7 - 0,2,4 5,6
8 0 0,6,7,9 8
9 0,3,5,5,6 - 1
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,3,6 0 -
1 2,3 3,5 3,4
2 2 4,8 7
3 6,8,8 7 3
4 6,6 1,3,5,5,7 0,2,4
5 3 8 6,8,8
6 3 5 1,1,3
7 0,2,3,5 6,7,8,8 5
8 - 9 1,5,5,7
9 9 - -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6 - -
1 3,4,9 7,9 1,4
2 0,5,7 - 2,5
3 0,1,7 3,3,4 1,9
4 - 9 5,8
5 6,8 8 5,6,6
6 8 4,5,8,9 2
7 - 0,2,7 1,9
8 3 6,9 -
9 2,7,8,9 0,8 0,1,4,5
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,1,9 - 6,8
1 1 1,2,5 5,7
2 5 1 5
3 3,8,9 2,5,7 4,9
4 3 4,7 1
5 3,7,7,9 9 8
6 2,2 - -
7 - 4,5,7,9 0,7,7,8
8 8 6 2,5,9
9 8,8 0,3,9 7,8
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5,8 2 0,0
1 - - 0
2 4,6 1,4,5 3
3 1,2 8,8,9 -
4 - 6 0,0
5 5,7,7 8 0
6 - 6 7
7 2,2,4,6,9 4,6,7 0,8
8 3,5 1,6 2,2,2,3
9 1,7 0,5,8 6,6,7,8